201611.08
1

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/7505
KARAR NO:2015/10435

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Uyuşmazlık tahliye taahhüdü nedeniyle yapılan takibe vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkin olup, mahkemece istemin kabulü üzerine hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Takipte dayanılan ve karara esas alınan eski malik Nesibe ile davalı arasında 30/7/2013 düzenleme tarihli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Noterde düzenlenmiş tahliye taahhüdünün düzenleme tarihi de 30/7/2013 tür. Bu durumda dairemizin kararlılık gösteren uygulamalarına göre kira sözleşmesi ile aynı tarihte düzenlenen tahliye taahhüdünün yasal geçerliliği bulunmadığı gözetilmeden davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
Karar bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 26/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.